info_pol

CEL KONKURSU

Zasadniczym celem Konkursu jest wsparcie oraz promocja przez Fundację Trzy Mosty („Fundacja”) twórczości artystów – malarzy z Polski oraz z zagranicy. Konkurs ma formułę open tzn. nie narzuca tematu pracy, jak również techniki malarskiej i skierowany jest do artystów – malarzy będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii, Republiki Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii.W konkursiemoże wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

ZASADY WYBORU LAUREATÓW

1. Pula nagród w Konkursie wynosi 30 000 zł. W Konkursie przewiduje się przyznanie trzech Nagród Fundacji Trzy Mosty w wysokości po 10 000 zł każda. Jury zastrzega sobie prawo modyfikacji wysokości nagród z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość nagrody dla każdego z trzech laureatów wyniesie 6 000 zł.

2. Do Konkursu kwalifikowane będą prace malarskie w formacie nie większym niż 180 x 180 cm, o wadze nie przekraczającej 10 kg. Zgłoszona do Konkursu praca powinna stanowić wyłączną własność autora oraz znajdować się w jego posiadaniu w celu dysponowania pracą na potrzeby związane z Konkursem.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 obrazów wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2014, 2015 oraz 2016 rok). Obrazy kilkuczęściowe będą traktowane jako jeden obraz.

4. Tytuły nadesłanych obrazów powinny być w dwóch wersjach językowych tzn. w języku ojczystym uczestnika oraz w języku angielskim.

5. W skład Jury wchodzi 8 osób, w tym 3 ekspertów z dziedziny malarstwa, a ponadto osoby wchodzące w skład organów Fundacji lub osoby wskazane przez Zarząd Fundacji.

6. Procedura konkursowa składa się z trzech etapów:

1) Pierwszy etap obejmuje zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie maila na adres: konkurs@trzymosty.pl. W „temacie” wiadomości należy wpisać państwo oraz imię i nazwisko uczestnika w języku polskim lub angielskim (np. Polska, Jan Kowalski). Zgłoszenie uczestnictwa, o którym wyżej mowa powinno zawierać:

– dane uczestnika Konkursu obejmujące imię i nazwisko oraz adres;
– reprodukcje zgłaszanych obrazów w formacie JPG (parametry zdjęć: 300 dpi, minimalny bok 6 cm, maksymalna łączna objętość dla 5 obrazów łącznie – do 5 MB); W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić państwo, nazwisko i imię autora oraz numer odsyłający do pozycji reprodukcji w zgłoszeniu konkursowym (państwo_nazwisko_imię_01.jpg).
– biografię (PDF).
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.09.2016 roku. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2) Drugi etap Konkursu obejmuje wybór przez Jury osób nominowanych do Nagrody Fundacji Trzy Mosty. Przyznanie nominacji nastąpi w terminie do dnia 07.10.2016 roku poprzez zamieszczenie listy osób nominowanych na stronie internetowej Fundacji. Liczba nominowanych artystów będzie wynosiła maksymalnie 24 osoby, którym nominacje zostaną przyznane przez ekspertów z dziedziny malarstwa.
3) Trzeci etap Konkursu obejmuje dokonanie przez Jury wyboru trzech laureatów spośród osób nominowanych. Ogłoszenie laureatów Konkursu zostanie dokonane w dniu 25 listopada 2016 roku podczas otwarcia wystawy prac osób nominowanych oraz na stronie internetowej Fundacji. Wręczenie nagród trzem laureatom Konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2016 po ogłoszeniu wyników Konkursu.

7. Osoby nominowane do Nagrody Fundacji Trzy Mosty dostarczą na własny koszt do miejsca wskazanego przez Fundację, zlokalizowanego w Warszawie (adres:Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy), obraz wytypowane przez Jury. Powyższy obraz, odpowiednio zabezpieczone i opisane, powinny zostać dostarczone pod powyższy adres w dniu 23 listopada 2016 roku w godzinach 9.00-18.00.

8. Po ogłoszeniu nazwisk laureatów Konkursu, obrazy nadesłane przez 24 nominowanych uczestników będą prezentowane na wystawie w Galerii przy Kozach Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (adres Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa). Wystawa będzie trwała do dnia 08 stycznia 2017 roku.

9. Po zakończeniu wystawy, prace powinny zostać odebrane z Galerii przy Kozach Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (adres Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, telefon:+48 22 397 7271) przez zgłaszających, nominowanych uczestników lub ich pełnomocników w dniu 9 stycznia 2017 roku w godzinach 9.00-16.00. Organizator Konkursu nie pakuje ani nie odsyła prac z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej. Obrazy nie odebrane w wyżej wskazanym terminie zasilą zbiory Fundacji.
10. Fundacja będzie uprawniona do dofinansowania kosztu wysyłki obrazów pod adres, z którego zostały przesłane do Organizatora Konkursu, w przypadku jeżeli ten adres będzie zlokalizowany w miejscowości oddalonej, o co najmniej, 700 km od Warszawy. Jeżeli uczestnik Konkursu złoży Organizatorowi Konkursu wniosek o dofinansowanie wysyłki do dnia 15 listopada 2016 r. kwota powyższego dofinansowania będzie wynosiła maksymalnie 300 zł. Fundacja może rozpatrzyć odmownie wniosek o dofinansowanie kosztu wysyłki bez podania przyczyn. Uczestnik konkursu będzie zobowiązany osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby do odbioru obrazów, a obrazy nie odebrane w dniu 09.01.2017 zasilą zbiory Fundacji.

11. Organizator Konkursu w zakresie zwrotnego przesłania obrazów będzie korzystał z usług 3 międzynarodowych przewoźników/kurierów wskazanych w zakładce „Wydarzenia – Regulamin II Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty oraz Transport”. Fundacja nie odpowiada za zmiany stawek w cennikach powyższych firm jak również nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę obrazów w trakcie ich transportu.

12. Fundacja nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie obrazów w trakcie ich transportu, jak również w czasie, w którym obrazy będą w posiadaniu Fundacji w związku z Konkursem oraz w trakcie ich ekspozycji na wystawie. Fundacja nie ubezpiecza obrazów w okresie trwania Konkursu, w trakcie wystawy oraz podczas ich transportu.

13. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w punkcie 6 powyżej na adres:konkurs@trzymosty.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wszystkich decyzji Komisji Konkursowej, jak również jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska uczestnika na liście osób nominowanych, dostępnej na stronie internetowej Fundacji.

14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne reprodukowanie pracy w celach promocyjnych związanych z Konkursem.

15. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, w szczególności niedostarczenie obrazów w terminie wskazanym w punkcie 5 powyżej może skutkować wykluczeniem uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu z Konkursu, uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Fundację w formie elektronicznej (e-mail).

16. Fundacja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

17. Niniejszy Regulamin został sporządzony w 4 wersjach językowych (angielskiej, bułgarskiej, rosyjskiej i polskiej). W razie jakichkolwiek wątpliwości wiążąca będzie wersja polska.